Strida Mk1 on Ebay UK

ebay.co.uk/itm/STRIDA-Foldin … 814wt_1303