Strida Mini has arrived at Hong Kong finally

hk.myblog.yahoo.com/STRIDA-HK/ar … -1&next=40

MINI.jpgBRAKE.jpg